EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | pomaturitní studium
homenovinkyo školefiremní kurzykurzy pro veřejnost
pomaturitní studium
studium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Vstupní test  

Pomaturitní studium  

Pomaturitní studium - rozřazovací test I.

On-line test pro orientační stanovení jazykové úrovně. Po vyplnění testu proběhne okamžité vyhodnocení, budete seznámeni s výsledky a bude vám doporučen kurz odpovídající obtížnosti. Do kurzu se lze on-line přihlásit přímo ze stránky výsledků testu.

Instrukce pro zpracování

  • test obsahuje 30 otázek
  • vždy jedna ze čtyř nabídnutých odpovědí je správná
  • celý test by měl být vyplněn do 30 minut
  • nejsou povoleny žádné pomůcky (slovník, učebnice, ...)
  • odpovědi nehádejte, pokud nevíte, otázku přeskočte
  • začátečníci test nemusí absolvovat

Začátek testu


1.  The train ______ to arrive at 11.30 but it was an hour late.
is supposed
supposed
was supposed
has been supposed

2.  “Do you know where ______ ?” “No, he didn't say.”
has Tom gone
has gone Tom
Tom has gone
has been Tom going

3.  Tom ______ his hand when he was cooking the dinner.
burnt
was burning
had burnt
has burnt

4.  The man sitting next to me on the plane was very nervous because he ______ .
hasn't flown
didn't fly
hadn't flown
doesn't fly

5.  “Nothing is wrong, ______ ?”
is it
does it
can it
isn’t it

6.  “ ______ ?” “She is a beautiful kind girl.”
How is she?
How is she like?
What does she like?
What is she like?

7.  He plays ______ .
on the guitar nicely
on the guitar nice
the guitar nicely
the guitar nice

8.  Everything is going well. We ______ any problems so far.
didn't have
don't have
haven't had
haven't have

9.  “I don’t understand this sentence.” “What ______ ?”
does this word mean
means this word
does mean this word
this word means

10.  Peter enjoys ______ but he doesn't want to ski at all.
swim
in swimming
to swim
swimming

11.  If I were you, I ______ that coat. It’s expensive.
don't buy
wouldn't buy
won't buy
wouldn't have bought

12.  “Do you want ______ with you?”
me to come
me coming
to I come
that I come

13.  We ______ by a loud noise during the night.
woke up
are woken up
wake up
were woken up

14.  “Hello, Jim, I didn't expect to see you today. Sonya said you ______ ill.”
are
were
would be
have been

15.  My brother is a policeman, but he ______ wear a uniform.
mustn't
needn't to
doesn't have to
hasn't to

16.  Sally has been working here ______ .
since six months
for six months
six months ago
six monthes

17.  He’s a fast runner. I can’t run as fast as ______ .
him
can he
he
his

18.  “Don't worry, I’ll stay here until she ______ .”
will come
comes
came
is coming

19.  I ______ l won't be late.
am promising
promised
promise
was promised

20.  It was a boring weekend. ______ anything.
I don't know
I didn't do
I didn't
I did

21.  He ______ to find a job but he had no luck.
hardly tried
hard tried
tried hardly
tried hard

22.  “What about your new friends here?” “Well, I don't have ______ new friends here.”
some
none
no
any

23.  “Hurry up! If we ______ hurry, we will be late.”
don't
hadn't
didn't
won't

24.  “What did you ______ the Police?”
talk
tell
speak
say

25.  ______ you help her yesterday?
Do
Could
Have
Had

26.  We had a lot of ______ .
baggage
suitcase
luggages
bag

27.  An ______ approach is needed to solve these problems.
alternate
alternated
alternating
alternative

28.  He catches ______ new ideas very quickly.
up with
on to
up to
in with

29.  If we hadn´t been given all that homework, we ______ swimming.
could have gone
could go
should go
were able to go

30.  She suggested ______ half each.
we should pay
that we will pay
us to pay
us paying

Konec testu


^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola