EMINENC jazyková škola Praha tisk stránky
foto | příprava FCE
homenovinkyo školefiremní kurzy
kurzy pro veřejnost
zkouška PET
zkouška FCE
zkouška CAEzkouška ILECletní kurzypomaturitní studiumstudium v zahraničíkontakty

British Council logo

Cambridge ESOL Exam Preparation Logo


Zkouška FCE

Často kladené otázky (FAQs)

Základní, obecné otázky

 • Jak se mohu přihlásit na zkoušku?

 • Nejjednodušší cestou je přihlásit se on-line.

  Pozn.: Pokud hodláte absolvovat přípravný kurz, nemusíte se individuálně registrovat, veškerou administrativu spojenou se zkouškou za vás vyřídíme v průběhu kurzu (včetně registrace, která je v tomto případě zdarma), vy se pouze dostavíte k vykonání zkoušky do vybraného zkušebního centra.

 • Kdy se mohu přihlásit?

 • Informaci o zahájení příjmu přihlášek na konkrétní zkoušku naleznete v informacích pro kandidáty.

  Přihlášky přijímáme většinou ještě před zahájením řádného registračního období v tzv. předregistraci. Kandidáti na zkoušku, přihlášení v předregistraci, jsou přihlášeni na zkoušku prvním dnem řádného registračního období. Ostatní pak průběžně dle pořadí jejich přihlášek.

  Doporučujeme využít předregistrace a nenechávat přihlášky na poslední chvíli, řádné registrační období je poměrně krátké (2-3 týdny).

 • Kde bude zkouška probíhat?

 • Zkoušky probíhají ve zkouškových centrech British Council: Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Poděbrady, Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Zlín a Žďár nad Sázavou.
  Ne všechna centra provádějí zkoušky ve všech termínech, British Council se navíc zavazuje organizačně zajistit zkoušku v konkrétním zkušebním centru jen za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců. Mějte připravenu náhradní variantu, pokud by se zejména v menších centrech zkouška pro malý počet účastníků nekonala.
  Přihláška do libovolného zkušebního centra on-line.

 • Kdy se zkoušky konají?

 • Zkoušky FCE probíhají 4x ročně - v březnu, v červnu, říjnu a v prosinci. Přesné termíny jsou vyhlašovány pro každý roku Britskou radou, aktuální přehled termínů zkoušek FCE.

 • Je třeba nejprve získat zkoušku PET abych se mohl přihlásit na zkoušku FCE?

 • Ne, absolvování zkoušek nižší obtížnosti není podmínkou pro získání First Certificate in English. Můžete se přihlásit přímo na jakoukoli Cambridge ESOL zkoušku dle vašeho výběru bez omezení.

 • Je platnost diplomu FCE nějak časově omezena?

 • Ne, vystavený certifikát má doživotní platnost bez jakéhokoli omezení.

Přípravný kurz

 • Musím absolvovat přípravný kurz, abych se mohl přihlásit na zkoušku?

 • Nemusíte, na zkoušku se můžete připravit samostatně.

 • Jakou část přípravného kurzu vyučují rodilí mluvčí?

 • V kurzu střídavě vyučuje český lektor a rodilý mluvčí. Každá vyučovací lekce je rozdělena na konverzační část s rodilým mluvčím a část s českým lektorem, tímto způsobem je udržen výborný kontakt s oběma učiteli při každé Vaší návštěvě. Výjimkou jsou první dva a poslední dva týdny, kdy výuku vede pouze český lektor. Tato doba je věnována především detailnímu seznámení se s organizací a náplní zkoušky, konec kurzu pak závěrečnému přehledu gramatiky. Rodilý mluvčí vyučuje 45% z celkového počtu lekcí.

Registrace, přihlášky, storna

 • Mohu se u vás zaregistrovat na zkoušku i když nenavštěvuji přípravný kurz?

 • Ano. Registraci na zkoušku provádíme on-line systémem IES (Internet Exams Service), žádost o registraci lze provést on-line. Jako váš registrátor vám poskytneme všechny potřebné informace včetně rozvrhu a místa zkoušky.

 • Mohu si sám určit nejvhodnější termín ústní části zkoušky?

 • Bohužel ne. Termíny ústních částí zkoušek jsou přidělovány organizátorem zkoušky na základě počtu přihlášených studentů a aktuální vytíženosti zkušebních center. Přidělené termíny naleznete na vašem rozvrhu zkoušky "Attendance Timetable", který obdržíte cca 14 dnů před zahájením zkoušek.
  Pokud víte, že se nebudete moci zkoušky v určitém termínu zúčastnit (např. naplánovaná dovolená, jiná zkouška, služební cesta, atd.) uveďte tuto skutečnost v přihlášce do pole "Speciální požadavky". K vaší žádosti se organizátor pokusí přihlédnout při sestavování rozvrhu.

 • Lze podanou přihlášku zrušit?

 • Pokud bude zrušení přihlášky provedeno během řádného registračního období, bude uchazeči vrácen poplatek za zkoušku v plné výši. Po tomto termínu se poplatek nevrací.

 • Mohu podanou přihlášku přesunout na další (pozdější) termín?

 • Přihlášky jsou závazné a nelze je přesouvat na jiný zkušební termín. Pouze v případě, že zkouška má vypsány dva termíny písemné části, lze po dohodě přesunout rozvrh konkrétního studenta na druhý termín (týká se pouze červnových zkoušek FCE, služba je zatížena poplatkem).

 • Co když v den zkoušky onemocním a nebudu se moci dostavit?

 • V případě, že se přihlášený uchazeč nemůže zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci, může žádat o vrácení 50% poplatku za zkoušku. Lékařské potvrzení je třeba doložit nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky.
  Pokud se uchazeč z důvodu nemoci nebo jiného vážného důvodu nemůže účastnit ústní části zkoušky, doporučujeme neprodleně kontaktovat registrátora nebo zvolené zkušební centrum. Pro tuto část zkoušky lze většinou nabídnout náhradní termín.

 • Může být zkouška v místě, kam se chci přihlásit, zrušena pro malý počet účastníků?

 • Ano, pokud se v daném místě nepřihlásí dostatečný počet uchazečů, může být zkouška v tomto centru zrušena. V takovém případě je uchazeč kontaktován a je mu nabídnuto náhradní zkušební místo. Pokud uchazeč nesouhlasí s návrhem na změnu místa zkoušky (např. z důvodu horší dostupnosti) je zaplacený poplatek vrácen v plné výši.

Vlastní zkouška

 • Povinné fotografování účastníků zkoušky FCE

 • Za účelem zvýšení bezpečnosti a důvěryhodnosti certifikátu bylo v roce 2012 zavedeno povinné fotografování všech účastníků zkoušek FCE.
  V den zkoušky bude na místě zhotovena podobenka každého kandidáta.
  Fotografie bude umístěna na neveřejné webové stránce "Results Verification Service" společně s výsledkem zkoušky, kandidáti obdrží přístupového údaje a sami určí, komu případně povolí přístup pro on-line ověření certifikátu.
  U kandidátů mladších 15 let je třeba písemného souhlasu rodičů - formulář ke stažení 

 • Co si mám na zkoušku vzít s sebou?

 • S sebou vezměte pozvánku na zkoušku, průkaz totožnosti (OP nebo pas - viz dále) a propisovací tužku. Psací pomůcky (tužka+guma) na vyplnění testu zajišťuje British Council.
  Vzhledem k délce písemné části zkoušky (několik hodin), doporučujeme vzít s sebou vodu na pití.
  Po dobu konání testu jsou všechny osobní věci umístěny ve vyhrazeném prostoru, z tohoto důvodu není vhodné nosit s sebou na zkoušku cenné osobní věci.

  Kandidáti starší 15 let se prokazují takto:
  - občané České republiky – občanský průkaz / pas / řidičský průkaz
  - ostatní občané EU - pas /občanský průkaz
  - občané mimo EU – pas

  Kandidáti mladší 15 let se prokazují takto:
  - občané České republiky – pas / průkaz na MHD s fotografií / doklad o ověření totožnosti (Candidate Identification Form) 
  - jiní státní příslušníci – pas

 • Mohu složit zkoušku, pokud mám sluchovou nebo zrakovou poruchu, dyslexii nebo jiná omezení?

 • Uchazeči se sluchovými, zrakovými či pohybovými omezeními nebo poruchami učení (dislexie, dysgrafie) mohou požádat o složení zkoušky za zvláštních podmínek (včetně upravených testů, např. v Braillově písmu). Žádosti se vyřizují individuálně tak, aby bylo možné vyjít vstříc každému uchazeči, služba je poskytována zdarma.
  Žádost je třeba doložit lékařským potvrzením a podat ji nejpozději do konce řádného registračního období. Požadavek je nejlépe uvést přímo do on-line přihlášky do pole "Speciální požadavky".
  podrobné informace  

Po zkoušce

 • Jak a kdy se dozvím výsledek zkoušky?

 • Svůj výsledek zjistíte on-line   z databáze webu University of Cambridge, ESOL Examinations, přístupové údaje do systému obdržíte v průběhu zkoušky. Termín vyhlášení výsledků naleznete v  termínovém kalendáři zkoušek FCE.

 • Budu si moci prohlédnout svůj opravený test?

 • Veškeré kandidátské práce po zkoušce zůstávají v držení Cambridge ESOL, uchazečům se nevracejí, nezapůjčují a není umožněno ani nahlédnutí do opravených testů.

 • Kdo mi vydá Certifikát o vykonání zkoušky?

 • Certifikát je nejlépe vyzvednout osobně oproti prokázání totožnosti ve zkušebním centru, ve kterém byla zkouška vykonána. Certifikáty jsou připraveny asi 3 měsíce po zkouškovém termínu, přesné datum naleznete v  termínovém kalendáři zkoušek FCE. Po předchozí dohodě může uchazeč pověřit vyzvednutím třetí osobu, na požádání může být Certifikát zaslán i poštou (nedoporučuje se, v případě ztráty se nový nevydává).

 • Lze nějak urychlit vystavení Certifikátu? Potřebuji jej co nejdříve kvůli přijímacím zkouškám na VŠ.

 • Oficiální termíny pro vystavení dokladů jsou závazné a nelze je měnit. Pokud je třeba prokázat úspěšné složení zkoušky dříve, než získáte originální Certifikát, obraťte se na vaše zkušební centrum se žádostí o provizorní potvrzení. To je samozřejmě možné až poté, co jsou zveřejněny oficiální výsledky.

 • Do jaké doby si musím Certifikát vyzvednout?

 • Certifikáty jsou archivovány po dobu dvou let, po uplynutí této lhůty jsou nevyzvednutá osvědčení znehodnocena.

 • Pokud u zkoušky neuspěji, dostanu opravný termín?

 • Bohužel, náhradní termíny pro neúspěšné uchazeče se neposkytují. Na zkoušku se musíte přihlásit znovu.

 • Existuje možnost odvolání se proti výsledku zkoušky?

 • Pokud má uchazeč pochybnosti, zda při vyhodnocování jeho testu nedošlo k chybě (snímání optickým scannerem u části testů s výběrem z nabídnutých odpovědí), může ve lhůtě do 1 měsíce od vyhlášení výsledku požádat o tzv. administrativní přezkoumání. Počet získaných bodů ze všech částí zkoušky (mimo ústní) bude znovu přepočítán. Tato služba je poskytována zdarma.
  Jestliže ani po provedení administrativního přezkoumání není uchazeč s výsledkem spokojen, může dále požádat o tzv. kompletní přezkoumání. Tato služba je již zpoplatněna, podrobnosti na dotaz v jakémkoli zkušebním centru.


Užitečné odkazy

Další často kladené otázky ke zkoušce FCE přímo z portálu British Council Česká republika:

link British Council - FCE FAQ British Council (cz)  

^  nahoru

Copyright © EMINENC jazyková škola Praha, 1997 - 2010

jazykova skola